• EN

数值仿真

轮轨接触几何关系研究

发布时间:2016/1/22阅读次数:2085次

    在车桥耦合振动研究中,轮轨接触关系是车辆模型和下部结构(轨道\桥梁)模型联系的纽带。其中几何接触关系(即找点)的准确性对后续的研究影响很大。本研究提出更符合Hertz接触理论的法向找点法,与传统的竖向找点法进行了对比,如图1,并做成动画展示。


                                         图 1  轮轨接触点示意图

                                          (注:为了显示效果,横移取12mm