• EN

数值仿真

基于中国规范的阻尼器设计与性能评价

发布时间:2016/1/24阅读次数:5560次

     本文简述了利用matlab编写了反应谱程序。基于opensees中的bouc-wen材料对阻尼器的参数进行调试,并与已有的实验数据进行对比验证,结果吻合很好。


                                      图 1 反应谱    阻尼器参数调试

     用opensees的bouc-wen材料对实验数据进行拟合,从而得到不同参数的bouc-wen曲线,如图2。以能量为准则,调试时使能量差在一定范围内来进行。


    

                                      图 2 滞回曲线对比图